Nyhet, Miljötillstånd

NYHET - 2023-05-30

VA SYD har lämnat in ansökan om miljötillstånd för avloppsreningssystemet MAXIMA

För att möjliggöra ut- och ombyggnad av ett nytt regionalt avloppsreningssystem, för kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala, ansöker VA SYD om nytt miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Miljötillstånd är nödvändigt för att VA SYD ska kunna bygga och driva avloppsreningssystemet MAXIMA som ska rena avloppsvatten från cirka 550 000 personer. Idag renas avloppsvatten från cirka 350 000 personer.

Att få miljötillstånd är en nödvändig förutsättning för att kunna rusta den underliggande infra-strukturen och klara befolkningstillväxt, klimatförändringar och miljökrav. Att bygga ut och anpassa avloppsreningssystemet är en stor insats för att säkerställa en hållbar framtid för kommande gene-rationer och för att skydda våra vattenmiljöer, säger Lena Hellberg, projektledare för MAXIMAs tillståndsansökan.

Tillståndsansökan har lämnats till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Det är en omfattande ansökan som omfattar bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och tekniska beskrivning-ar för de olika anläggningsdelarna som ingår i avloppsreningssystemet.

Ansökan är resultatet av flera års omfattande förstudier och utredningar i samarbete med kunniga experter inom olika sakområden. Vi är stolta och glada över att ha framställt ett väl genomarbetat material som nu är redo för handläggning av mark- och miljödomstolen. Parallellt inväntar vi genomförandebeslut från de berörda kommunerna, säger Dick Johansson, programägare för MAXIMA.

Vad händer nu?

Nu inväntar VA SYD besked från mark- och miljödomstolen om tillståndsansökan behöver kompletteras. Samtidigt fortsätter arbetet med att färdigställa ansökan om tillstånd enligt kontinentalsockellagen för att lägga ut nya utloppsledningar i Öresund som en del av ut- och ombyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk. Det tillståndet ansöker vi om hos regeringen.