En flygbild över hur Sjölunda avloppsreningsverk ser ut idag med Lommabukten i bakgrunden.
MAXIMA

Sjölunda avloppsreningsverk

Ett nytt, större och robust avloppsreningsverk

Ett ut- och ombyggt Sjölunda avloppsreningsverk är navet i avloppsreningssystemet MAXIMA. Vi bygger ett robust reningsverk med högre kapacitet och modern teknik för att säkerställa en bättre rening av vattnet vi släpper ut i Öresund.

Anslutande kommuner: Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Sjölunda avloppsreningsverk kommer även att som tidigare rena avloppsvatten från Hjärup i Staffanstorps kommun och Bara och Klågerup i Svedala kommun
Yta: 3 hektar
Kapacitet: nästan 700 000 personer, 820 000 personekvivalenter (idag 300 000 personer)
Reningsprocess: MBR, membranbioreaktor
Utlopploppsledningar: 2 ledningar, cirka 2 meter i diameter, max 4 km ut i Öresund
Byggtid: cirka 8 år, arbetet sker etappvis eftersom det nuvarande verket är i drift under byggtiden

Reningsprocess

MBR, membranbioreaktor

VA SYD har efter utvärdering valt att gå vidare med MBR, membranbioreaktor som reningsprocess på den nya anläggningen. MBR är en biologisk process för att rena avloppsvatten där det renade vattnet skiljs från slammet genom membran. Genom väldigt små porer släpper membranen endast igenom det renade vattnet. En MBR producerar ett väldigt rent vatten och är en yteffektiv process.

Nuläge

Sjölunda avloppsreningsverk byggdes 1963. Sedan dess har vi byggt ut verket i olika omgångar. Vi har nu kommit till en punkt där det inte längre är lönsamt att renovera anläggningen. Sjölunda har återkommande driftstörningar och svårt att klara reningskraven. Vi behöver i närtid söka nya miljötillstånd för att fortsätta bedriva vår verksamhet. 

Lokalisering

En lokaliseringsutredning visar att platsen där Sjölunda avloppsreningsverk ligger idag är den mest gynnsamma för ett nytt reningsverk. Bostadsbyggande är inte aktuellt i närheten och områdets karaktär, med många industrier, gynnar framtida cirkulära lösningar och samarbeten. Därför kommer vi bygga nya avloppsreningsverket på samma yta som det befintliga verket, samtidigt som det är i drift. Nya delar kommer successivt att ersätta gamla.

Samhällsekonomiskt och miljömässigt bättre

En gemensam investering i ett avloppsreningsverk med bättre teknik skapar större nytta till lägre kostnad. Vi minskar också påverkan på mindre vattendrag när vi renar avloppsvattnet från flera kommuner i ett avloppsreningsverk och kan avveckla lokala avloppsreningsverk. De nya utloppsledningarna, längre ut i Öresund, bidrar till att Lommabuktens badvatten och skyddsvärda så kallade Natura 2000-områden skyddas i högre grad. 

Tar vara på resurser

Framtidens avloppsreningsverk ska både rena och ta vara på resurser. Redan idag återvinner vi värmen från avloppsvattnet och återför den till staden. Genom reningsprocessen kan vi också producera biogas till kollektivtrafik och gödning till åkermark. Men vi kan göra ännu mer. Vi tittar därför närmare på hur en ny anläggning kan: 

  • vara klimatneutral 
  • bidra till att projektet som helhet producerar och återför mer energi till samhället, än det förbrukar 
  • distribuera återvunnet renat vatten 
  • samverka med företag och ta hand om sina resurser på ett hållbart sätt
  • byggas flexibelt för att kunna anpassas efter förändringar i teknik och vattenflöde 
  • vara 100 procent självförsörjande på vatten i processen.