Hand som håller i ett objektiv mot en naturmiljö.
MAXIMA

Samråd

Genomförda samråd

Under november 2022 bjöd VA SYD in till två skriftliga samråd - ett inför ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken för att bygga och driva ett nytt avloppsreningssystem, och ett inför ansökan om tillstånd enligt kontinentalsockellagen för att lägga ut nya utloppsledningar i Öresund. Båda samråden genomförde vi enligt 6 kap miljöbalken.

Samrådstiden pågick till den 7 april 2023. Då fick berörda fastighetsägare, boende, verksamhetsutövare, myndigheter, organisationer och övriga möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor. De synpunkter och frågor som kom in under samrådstiden besvarar vi i en så kallad samrådsredogörelse som blir en bilaga till respektive tillståndsansökan – en för tillstånd enligt miljöbalken och en för tillstånd enligt kontinentalsockellagen. VA SYD har skickat in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Mark- och miljödomstolen i Växjö under 2023. Samtidigt ansökte vi om tillstånd enligt kontinentalsockellagen hos regeringen. 

Så funkar det
När kommuner eller kommunförbund som VA SYD planerar en verksamhet som kräver samråd, får berörda möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede när det fortfarande finns möjlighet att ta hänsyn genom att göra justeringar i hur man planerar genomförandet. Du får lämna dina synpunkter och ställa frågor under en viss tid. Inkomna synpunkter sammanfattas och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse. Återkoppling på synpunkter med relevans för samrådet sker i denna samrådsredogörelse.

Ta del av samrådsunderlagen 

Här kan du ta del av samrådsunderlagen för genomförda samråd. I samrådsunderlagen benämns avloppsreningssystemet MAXIMA med namnet ”Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne”. MAXIMA lanserades i maj 2023.

Samrådsunderlag


Samrådsunderlaget som är en del av tillståndsprocessen enligt miljöbalken består av fyra delar Samrådsunderlag Hållbar avloppsrening.pdf Bilaga 1 Samrådsunderlag Sjölunda ARV.pdf Bilaga 2 Samrdsunderlag Tunnel.pdf Bilaga 3 Direkt berörda fastigheter.pdf

Vi genomförde även ett kompletterande samråd med markavvattningsföretag inför tillståndsansökan enligt miljöbalken Inbjudan till samråd gällande markavvattningsföretag.pdf Bilaga 1 Översikt över markavvattningsföretagen.pdf

Karta som visar del av markavvattningsföretagen samt var schakt S20 och S21 är planerade:

Bilaga 2 Karta 1.pdf

Kartbilagor över markavvattningsföretagen:

Karta 2.pdf Karta 3.pdf Karta 4.pdf Karta 5.pdf Karta 6.pdf Karta 7.pdf Karta 8.pdf Karta 9.pdf

Samrådsunderlaget som är en del av tillståndsprocessen enligt kontinentalsockellagen består av följande dokument Samrådsunderlag uläggning av utloppsledningar.pdf

Tillståndsprocessen

Nya miljötillstånd behövs

För att få lov att rena avloppsvatten på ett reningsverk behövs ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

De tillstånd VA SYD har idag för Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö behöver förnyas så snabbt som möjligt. Städernas ökande storlek med allt större avloppsvattenmängd och nya lagkrav på effektivare rening ställer krav på att snabbt ansöka om nya tillstånd.

Att få nya tillstånd från Mark- och miljödomstolen är en process som tar ett par år. För att få nya tillstånd finns det krav på att VA SYD visar upp en hållbar plan för utbyggnad och modernisering av aktuell verksamhet.