Underjordisk tunnel i betong
MAXIMA

Avloppstunnel

En avloppstunnel under Malmö

En avloppstunnel under Malmö hjälper oss att skydda våra närliggande vattenmiljöer, möter en växande befolkning och utmaningarna med ett föråldrat avloppsvattensystem. Det gör att fler kan bo, leva och jobba här.

Den planerade avloppstunneln från Turbinen i centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk är en cirka 5,5 kilometer lång huvudtunnel och två anslutande mikrotunnlar, totalt cirka 2,4 kilometer långa. Avloppstunneln borras på ett djup mellan 17–30 meter. Detta för att avloppsvatten ska transporteras med självfall till avloppsreningsverket, där en ny stor pumpstation pumpar avloppsvattnet från ett djup på 30 meter upp till reningsverket.

Huvudtunnel
Lokalisering: Turbinen i Malmö–Sjölunda avloppsreningsverk
Längd: cirka 5,5 kilometer
Djup: 17–30 meter under marken
Invändig diameter: cirka 5 meter
Teknisk livslängd: 100 år

Mikrotunnlar
Längd: totalt cirka 2,4 kilometer
Djup: 17–30 meter under marken
Invändig diameter: cirka 2 m

Sjölunda pumpstation
Kapacitet: 10 kubikmeter per sekund
Lokalisering: bredvid Sjölunda avloppsreningsverk, pumpar avloppsvatten från cirka 30 meter under marken upp till avloppsreningsverket

Schakt
Antal: Totalt 11 schakt längs tunnelsträckningen
Storlek: Schakten längs tunnelsträckningen är 4–15 meter i diameter. Schaktet närmast Sjölunda är 45 meter i diameter för placering av Sjölunda pumpstation. 
Djup: 17–30 meter under marken
Användningsområde: Tunneldrivning, utrymning under byggskedet, anslutning av befintligt ledningsnät, anläggning av ny pumpstation och åtkomst för drift och underhåll. 

Grafik över avloppstunneln och schakt

Den planerade avloppstunneln under Malmö.

Positivt för miljön och tillväxt

Med en avloppstunnel under Malmö ersätter vi det befintliga tryckavloppssystemet (ledningar och pumpstationer) och underlättar för stadsutveckling och befolkningstillväxt. Avloppstunneln minskar även risken för driftstörningar och bräddningar från det kombinerade ledningsnätet.

De samhälleliga och miljömässiga nyttorna kan sammanfattas i flera punkter:

  • En robust och långsiktig transport av avloppsvatten från Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk med högre kapacitet som möter befolkningstillväxten

  • Större möjligheter för stadsutveckling och exploatering av Malmö eftersom avloppstunneln byggs djupt ner under marken

  • Minskat behov av service och underhåll vilket minskar risken för störningar i Malmö

  • Minskade utsläpp av föroreningar till Malmös kanaler, Malmö hamnområde och Öresund från avloppsreningssystemet

  • Minskad risk för källaröversvämningar nära Malmös kanaler

  • Tunneln har en magasinerande funktion som avlastar ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk, vilket innebär minskade kostnaderna för det nya reningsverket.

Så funkar det
Bräddning kallas det när ledningarna överbelastas. Då släpps orenat vatten ut i hav, åar och kanaler.
Läs mer om bräddningar här