Flygfoto över Sjölunda avloppsreningsverk taget från strandkanten in mot land.
MAXIMA

Nybyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk

Ut- och ombyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk

Det nya avloppsreningsverket med ny reningsprocess ska byggas på samma plats som det nuvarande avloppsreningsverket, samtidigt som det är i drift. För att lyckas måste arbetet genomföras i etapper med stora temporära omkopplingar.

Omfattning
Tid: arbetet är indelat i två faser. Fas 1, projektering, beräknas pågå 1,5-2 år och fas 2, produktion, beräknas ta cirka 8 år
Behandlingskapacitet: 820 000 personekvivalenter
Maxflöde: 10 m3/s
Yta: 600x350 meter
Nya byggnadsverk: cirka 20 stycken, totalt 30 000 m2
Nya bassänger utomhus: 40 000 m2
Rörledningar: cirka 10 000 meter
Betong: cirka 60 000 m3
Schakt: 180 000 m3

Projekt Nya Sjölunda

Sjölunda avloppsreningsverk - navet i det regionala avloppsreningssystemet MAXIMA

Magnus Jakobsson, tf projektledare, och Eric Goddard, projektingenjör, berättar om projekt Nya Sjölunda, utmaningarna med ut- och ombyggnaden av det nya avloppsreningsverket och den planerade samverkansentreprenaden.

Implementeringsplan

Det är komplext och utmanande att bygga det nya avloppsreningsverket på samma plats som det nuvarande verket är i drift, eftersom byggnationen och processinstallationen måste genomföras etappvis med stora temporära omkopplingar. Hur arbetet ska genomföras beskrivs i en implementeringsplan. Vi har visualiserat utbyggnadsplanen i ett bildspel.

Potentiell teknikutveckling kan leda till förändringar och ny kravställning under arbetets gång.

Den nya reningsprocessen

Vattenreningslinjen

När avloppsvattnet når det nya avloppsreningsverket via inloppspumpstationen passerar det först genom rensgaller som fångar upp större partiklar. Därefter avskiljs sand och grus i sandfång innan avloppsvattnet passerar till försedimenteringsbassänger där partiklar med högre densitet sjunker till botten av bassängen och bildar ett slam. Avloppsvattnet leds sedan vidare till en biologisk process, membranbioreaktor (MBR). Där skiljs det renade vattnet från slammet genom membran med väldigt små porer som endast släpper igenom det renade avloppsvattnet. Därefter når avloppsvattnet utloppspumpstationen. Den största delen av vattenreningslinjen kommer bli ny- eller ombyggd. Det som bevaras är galler och sandfång.

Vattenreningslinjen kommer även bestå av en högflödesrening som ska användas vid höga flöden.

Slambehandling

I vattenreningslinjen bildas slam som pumpas till slambehandlingen. Slambehandlingen kommer bestå av mekanisk förtjockning, pastörisering, rötning och slamavvattning. Dessa anläggningsdelar kommer att byggas nya eller byggas om.

Flygbild Sjölunda avloppsreningsverk tagen från strandkanten in mot land

Flygbild över det nuvarande Sjölunda avloppsreningsverket.

Flygbild över Sjölunda avloppsreningsverk med rutor som markerar var de nya anläggningsdelarna är planerade

Översiktsbild över det nya avloppsreningsverket

Illustration som illustrerar vilka anläggningar som ska rivas och behållas på Sjölunda avloppsreningsverk

Rivningsplan för Sjölunda avloppsreningsverk

Detta händer just nu

  • Planeringen för projektet är att skicka ut inbjudan till kvalificering av anbudsgivare Q4 2024. Under hösten kommer vi att återkomma med en mer detaljerad tidplan för entreprenadupphandlingen.