En kvinna som lutar sig över ett räcke och blickar ut över centralstationen i Malmö och de stora byggnader växer fram runtomkring
MAXIMA

Tillstånd

Ansökan om miljötillstånd

För att avloppsreningssystemet MAXIMA ska bli verklighet måste VA SYD ansöka om miljötillstånd enligt 9 och 11 kapitlet i miljöbalken. Ansökan om att bygga och driva avloppsreningssystemet lämnades in till mark- och miljödomstolen i maj 2023.

Att få miljötillstånd att bygga och driva avloppsreningssystemet MAXIMA är en omfattande process som inkluderar flera steg. Efter att ha gjort relevanta utredningar och genomfört samråd med berörda har VA SYD bedömt och utvärderat miljökonsekvenser och tagit fram förslag på villkor. Nu är tillståndsansökan klar och har lämnats in till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt för att inte försena tidplanen. 

Tillståndsansökans omfattning

I korthet söker VA SYD miljötillstånd för detta:

  • Att få tillstånd innehållande villkor för utsläpp av renat avloppsvatten från 650 000 personekvivalenter (ett mått för att dimensionera avloppsreningsverk) från ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk

  • Att bygga ett nytt och robust Sjölunda avloppsreningsverk med nya utloppsledningar i Öresund, en ny pumpstation vid Sjölunda och en avloppstunnel under centrala Malmö

  • Bortledning av grundvatten, infiltration samt annan vattenverksamhet exempelvis arbeten i Öresund under byggskedet

  • Eventuellt tillstånd att bedriva verksamhet i eller i närheten av Natura 2000-områden.

Om domstolsprövningen

Att få sin ansökan prövad av mark- och miljödomstolen är en process som kan ta cirka två år. Domstolen börjar med att bedöma om tillståndsansökan behöver kompletteras. När ansökan är komplett inleder domstolen en remisstid genom en kungörelse (annonsering) i ortspress. Under remisstiden får berörda, allmänhet, kommuner, länsstyrelsen och andra myndigheter ta del av planerna för MAXIMA och möjlighet att yttra sig i målet. De yttranden som kommer in får VA SYD bemöta. När remisstiden är över håller domstolen en huvudförhandling som är öppen för alla. Förhandlingen kommer troligtvis att hållas i Malmö.

Beslut om tillstånd

När förhandlingen är avslutad fattar mark- och miljödomstolen beslut om verksamheten får bedrivas eller inte, samt vilka villkor som gäller för tillståndet. Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen av dig eller andra som är berörda. Sista datum för överklagan framgår av domen.  

Ta del av miljötillståndsansökan

Här kan du ta del av ansökan. Ansökan består av ett huvuddokument, själva ansökningsdokumentet som beskriver den ansökta verksamheten, med tillhörande bilagor.

Tillståndsansökan maj 2023


Ansökningsdokument 230530 VA SYD tillståndsansökan MAXIMA.pdf

Bilaga A - Bilagor till ansökningsdokumentet Bilaga A1 Bilageförteckning.pdf Bilaga A2 Rådighetsmedgivande Kammarkollegiet.pdf Bilaga A3 Verksamhetskoder.pdf Bilaga A4 Underlag för bedömning av ersättning för brunnar.pdf Bilaga A5 Förteckning åtaganden.pdf

Bilaga B - Förteckning över berörda Bilaga B Förteckning över berörda.pdf

Bilaga K - Kontrollprogram Bilaga K Kontrollprogram.pdf

Bilaga M - Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Bilaga M1 Samrådsredogörelse (1).pdf Bilaga M1 Samrådsredogörelse (2)_0.pdf Bilaga M1 Samrådsredogörelse (3).pdf Bilaga M1 Samrådsredogörelse (4).pdf Bilaga M2 Upptagningsområde och bräddningar.pdf Bilaga M3 Lokaliserings och alternativutredning.pdf Bilaga M4 Natur.pdf Bilaga M5 Hydrogeologi och riskexponerade objekt.pdf Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten.pdf Bilaga M7 Sedimentspridningsmodell.pdf Bilaga M8 Överskottsvatten.pdf Bilaga M10 Buller vibrationer och stomljud.pdf Bilaga M11 Kemikaliehantering.pdf Bilaga M12 Hydromorfologisk påverkan.pdf Bilaga M13 Masshantering.pdf Bilaga M14 Förteckning avfall Sjölunda ARV.pdf Bilaga M15 Berörda detaljplaner.pdf

Bilaga R - Ritningsförteckning Bilaga R Ritningsförtecking.pdf

Bilaga S - Sakägare och fastighetsförteckning Bilaga S Sakägare och fastighetsförteckning.pdf

Bilaga T - Tekniska beskrivningar Bilaga T1 Teknisk Beskrivning Sjölunda ARV.pdf Bilaga T2 Teknisk beskrivning Utloppsledningar.pdf Bilaga T3 Teknisk beskrivning Tunnel.pdf

Kompletteringar till tillståndsansökan

Olika berörda myndigheter som har tagit del av ansökan har bedömt att den behöver kompletteras. Programorganisationen inom VA SYD har arbetat med att komplettera ansökan sen november 2023. Kompletteringen är nödvändig för att målet ska kunna tas upp till prövning och ha möjlighet att lämna tillstånd.