En hand som håller i en beslutsklubba över dollartecken.
MAXIMA

Beslut på vägen

Avloppsreningssystemet MAXIMA ska rena avloppsvatten från cirka
700 000 personer och är en stor infrastrukturinvestering som ska fungera lång tid framåt i en växande stad. Beslut om att bygga en regional lösning för vår framtida avloppsvattenrening tas både inom VA SYD och i respektive berörd medlemskommuns fullmäktige. 

Kommunalförbundet VA SYD är huvudman för VA-verksamheten och ägare av de allmänna anläggningarna i medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Detta innebär att kommunerna lämnat över ansvaret för vatten, avlopp och avloppsreningsverk till oss.

Genom detta ansvar, har vi på VA SYD möjligheten att samla expertis och förmåga att inte bara tänka lösningar inom varje kommun, utan även se till att lösningar som samhället, regionen och miljön vinner på. 

Ett regionalt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö är en sådan helhetslösning. Systemet ska även rena avloppsvatten från Bara och Klågerup i Svedala kommun och Hjärup i Staffanstorps kommun. 

Lokalt inflytande genom ägarnämnder 

VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet. Förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och de fem ägarnämnderna, där en för varje medlemskommun ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets verksamhet. MAXIMAs programledningen möter dessa regelbundet för att svara på frågor samt att rapportera status i aktuella utredningar. Läs mer om VA SYDs politiska organisation här.

Regional samverkan 

Eftersom det nya avloppsreningssystemet påverkar hela regionen, krävs ett bra samarbete och dialog över kommungränserna. Arbetsgrupper med representation från både VA SYD och berörda kommuner träffas regelbundet för samordning och förberedelser kring ett genomförande av MAXIMA. 

2024 - Kommande beslut 

Investeringsavtalet för MAXIMA har skickats ut till kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö för beslut i respektive kommunfullmäktige. Beslut från kommunerna väntas innan sommaren.

Tidigare större beslut som tagits

2024

Den 26 mars godkände VA SYDs förbundsfullmäktige investeringsavtalet för MAXIMA och beslutade om att skicka avtalet till berörda kommuner.

26 januari tog VA SYDs förbundsstyrelse ett inriktningsbeslut att MAXIMAs ska ta sin utgångspunkt i en tunnel som metodval för den norrgående anslutningen till Sjölunda avloppsreningsverk samt att Sjölunda ARV ska dimensioneras för 820 000 personekvivalenter (pe) och ett maxflöde om 10 m³/s, utloppsledningar ett maxflöde om 10 kubikmeter per sekund och ett maxflöde i Sjölunda pumpstation om 10 kubikmeter per sekund.

2023

25 oktober fattade Lunds kommunfullmäktige beslut om att avloppsvatten som idag går till Källby avloppsreningsverk, istället ska vara en del av MAXIMA och således transporteras till och renas på Sjölunda avloppsreningsverk. 

2022

Under hösten 2022 beslutade kommunstyrelserna i Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala att VA SYD arbetar fram underlag och ansöker om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Den 31 mars beslutade Lunds kommunfullmäktige att lämna planerna på ett gemensamt system för avloppsrening, för att istället ge VA SYD uppdraget att bygga ut och modernisera Källby avloppsreningsverk i Lund. Beslutet innebar att det inte blir någon avloppstunnel från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.  Därmed fick VA SYD planera och beräkna för en ny omfattning för avloppsreningssystemet MAXIMA. 

2021 

Under vintern och våren tog kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala ett inriktningsbeslut att fortsätta delta i planeringen av en regional avloppsvattenrening. Kommunerna ger också besked om befolkningsprognoser fram till år 2045, detta för att det nya avloppsreningssystemet ska dimensioneras rätt. 

2019 

Malmö stad tar inriktningsbeslut att bygga en avloppstunnel under Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. 

2017

En programorganisation bildas med uppdraget att sammanföra lokala utredningar till en regional strategi för avloppsvattenrening. Programorganisationen samlar ett framtida Sjölunda ARV i Malmö, framtidssäkring av nuvarande ABMA-ledningar, tunnel under Malmö och nya överföringar - det som idag har blivit avloppsreningssystemet MAXIMA - under samma tak.

2016 

Lunds kommun tar inriktningsbeslut att låta VA SYD utreda en lösning för överföring av avloppsvatten från Lund till Malmö och ett nytt avloppsreningsverk på Sjölunda (vilket då innebär att Källby avloppsreningsverk stängs).