En hand som håller i en beslutsklubba över dollartecken.
MAXIMA

Varje kommun tar beslut

Beslut om att bygga en regional lösning för vår framtida avloppsvattenrening tas både inom VA SYD och i respektive berörd kommuns fullmäktige. 

Kommunalförbundet VA SYD är huvudman för VA-verksamheten och ägare av de allmänna anläggningarna i medlemskommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Detta innebär att kommunerna lämnat över ansvaret för vatten, avlopp och avloppsreningsverk till oss.

Genom detta ansvar, har vi på VA SYD möjligheten att samla expertis och förmåga att inte bara tänka lösningar inom varje kommun, utan även se till att lösningar som samhället, regionen och miljön vinner på. Ett regionalt avloppsreningssystem för kommunerna Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala (som erbjuds att bli medlem), är en sådan helhetslösning. Eslöv och Lund väljer andra lösningar. 

Lokalt inflytande genom ägarnämnder 

VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet. Förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och de fem ägarnämnderna, där en för varje medlemskommun ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets verksamhet. Programledningen möter dessa regelbundet för att svara på frågor samt att rapportera status i aktuella utredningar. Läs mer om VA SYDs politiska organisation här.

Regionala samarbetsgrupper 

Eftersom det nya avloppsreningssystemet påverkar hela regionen, krävs ett bra samarbete över kommungränserna. Därför har olika arbetsgrupper bildats, där VA SYD tillsammans med tjänstepersoner från samtliga medlemskommuner, möter varandra regelbundet med syftet att fånga upp synpunkter på helhetslösningen. Genom att ha en dialog kan vi minska osäkerheten och komma närmare en trygg överenskommelse med varje kommun. 

2023 - Pågående beslutsfas 

Kommande avgörande beslut är att teckna genomförandeavtal med de deltagande kommunerna, vilket är en process som pågår under 2023.

Tidigare större beslut som tagits

2022

Under hösten 2022 beslutade kommunstyrelserna i Burlöv, Lomma, Malmö och Svedala att VA SYD arbetar fram underlag och ansöker om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) och lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Den 31 mars beslutade Lunds kommunfullmäktige att lämna planerna på ett gemensamt system för avloppsrening, för att istället ge VA SYD uppdraget att bygga ut och modernisera Källby avloppsreningsverk i Lund. Beslutet innebar att det inte blir någon avloppstunnel från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.  Därmed fick VA SYD planera och beräkna för en ny omfattning för avloppsreningssystemet MAXIMA. 

2021 

Under vintern och våren tog kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala ett inriktningsbeslut att fortsätta delta i planeringen av en regional avloppsvattenrening. Kommunerna ger också besked om befolkningsprognoser fram till år 2045, detta för att det nya avloppsreningssystemet ska dimensioneras rätt.  

2019 

Malmö stad tar inriktningsbeslut att bygga en avloppstunnel under Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. 

2016 

Lunds kommun tar inriktningsbeslut att låta VA SYD utreda en lösning för överföring av avloppsvatten från Lund till Malmö och ett nytt avloppsreningsverk på Sjölunda (vilket då innebär att Källby avloppsreningsverk stängs).