Bild över en kanal i Malmö.

Utredningar och rapporter gällande MAXIMA

Följande utredningar, rapporter och PM ligger till grund för nyckelbeslut och vägval för MAXIMA. Från utredning kring behovet av ett nytt centralt VA-system i Malmö, till en planering för ett regionalt system där ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk utgör navet med avloppstunnlar för anslutning av kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. 

Utredningar och rapporter


Programövergripande dokumentation PM SYSTEMVAL MAXIMA.pdf En första beräkning av ekonomiska konsekvenser, slutrapport 2020.pdf PM Fördelar med storskalig avloppsvattenrening, 2019 (Ramböll).pdf


Sjölunda avloppsreningsverk Komplettering av rapport avseende Tunnel 2000.pdf Nya Sjölunda fas 1, sammanfattande rapport av förstudie, 2019.pdf Nya Sjölunda fas 1, förstudie.pdf


Avloppstunnel under Malmö Framtida transport av avloppsvatten från Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk.pdf Beslutsunderlag för Malmö avloppstunnel 2015.pdf Rapport Tunnel 2000, Malmö.pdf Komplettering av rapport avseende Tunnel 2000.pdf


Lunds framtida avloppsrening Fördjupad studie Källby avloppsreningsverk 2021.pdf Lunds framtida avloppsvattenrening, en rapport till Lunds kommun 2021.pdf Beslutsunderlag_teknisk lösning_överföring avloppsvatten Lund-Malmö, 2021.pdf Kostnadsnyttoanalys teknisk lösning_överföring Lund-Malmö_2021_VA SYD_SWECO.pdf

Bilagor till utredning Lunds framtida avloppsvattenrening 2021

Ekologigruppen, Källby dammar 2019.pdf Ekologigruppen konsekvenser minskat flöde, 2020.pdf Envidan Källby investeringsplanering, 2020.pdf La Cour Jansen, danske forsyningers, 2020.pdf Lund 2020a, fortsatt drift eller nedläggning, Källby avloppsreningsverk.pdf Lund 2020b, utredningsdirektiv tjänsteskrivelse.pdf SVU 2020, rapport nyttor.pdf SWECO, översvämningsskydd Nya Sjölunda, 2019.pdf VA SYD Lunds framtida avloppsvattenrening, 2016.pdf VA SYD 2020a, En första beräkning av ekonomiska konsekvenser.pdf VA SYD 2020b, Skötsel och underhåll.pdf VA SYD 2020c, verksamhetsområdet Källby.pdf VA SYD 2020d, Förslag till inriktningsbeslut om utökad samverkan.pdf WSP 2020a Lunds framtida reningsverk år 2050.pdf WSP 2020b jämförelse kostnadskalkyler.pdf

WSP 2020c, PM Höje å.pdf

WSP 2020d, Recipientutredning miljöstatus.pdf