Bild över Sjölunda

Nyhet - 2022-11-25

Nya samråd inför tillståndsansökan

Under veckan har berörda fastighetsägare, boende, verksamhetsutövare, myndigheter och organisationer bjudits in till nya samråd enligt 6 kap miljöbalken. Ett inför ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken om utbyggnadsplaner och drift av ett nytt avloppsreningssystem och ett inför ansökan om tillstånd enligt kontinentalsockellagen för att lägga ut nya utloppsledningar i Öresund.

– Vi värnar om våra vattenmiljöer samtidigt som vi måste anpassa oss till växande städer och nya krav på avloppsrening. Samråd är ett lagkrav och viktig del av processen att söka tillstånd, säger Lena Hellberg, projektledare för tillståndsprocessen och samrådet.

Samråd är en dialog med berörda grupper som kan ställa frågor och lämna synpunkter under samrådstiden som sträcker sig fram till den 25 februari 2023.

– Det är viktigt för oss att alla berörda känner sig involverade och delaktiga i vår betydelsefulla infrastruktursatsning. Samrådet skapar en möjlighet att få inblick i vad det är vi planerar att bygga, nyttorna och vilken påverkan det kommer att ha på omgivningen. Informationen som vi får in under samrådet är viktig och värdefull i vårt fortsatta arbete, säger Lena Hellberg.

Samråden tar avstamp i samrådsunderlag som beskriver planerad verksamhet och dess påverkan på människors hälsa och miljön. Efter samrådet kommer alla frågor och synpunkter med relevans att sammanställas och besvaras i samrådsredogörelser. Redogörelserna blir bilagor till miljökonsekvensbeskrivningarna som ingår i respektive tillståndsansökan. Vi kommer att skicka ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till mark- och miljödomstolen i Växjö. Tillståndsansökan enligt kontinentalsockellagen skickar vi till regeringen.

Mer information om samrådet och samrådsunderlag hittar du här. (länka till samrådssidan)