Bild på människor från samrådet

Nyhet - 2022-01-04

Kompletterade samråd och möte för Åkarpsbor

Från 24 juni till 3 november 2021 har programorganisationen genomfört ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Men samrådet är inte helt klart. Just nu pågår kompletterande samråd till följd av vissa justeringar i planen för byggnation och transporter.

Under hösten har VA SYD fått information om förändrade förutsättningar som gör att programmet behöver justera delar av tunnelsträckningen och schaktplacering. Det innebär att berörda behöver bjudas in till kompletterande samråd.

Efter den 3 november har det varit ett intensivt arbete med att kontakta och informera berörda om förändringarna. I Åkarp påverkas flera boende, fastighetsägare, varav flera också har tagit kontakt med VA SYD. Till den 10 januari har berörda nu bjudits in till ett digitalt samrådsmöte.

Vi pratar med Lena Hellberg, projektledare för tillståndsprocessen och samrådet.

– Det skulle varit ett fysiskt möte i Åkarp, men på grund av pandemin blir det nu digitalt. De blir en ny chans att få uppdaterad information från olika experter och en ny möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor.

Under hösten har programmet redan informerat och pratat med berörda på öppet hus i Burlöv, Lund och Malmö. I samband med detta lämnade många in synpunkter. Många fastighetsägare, boende, visade intresse och tog kontakt.

– I Åkarp är det många som tycker till om placeringen av ett schakt och transportvägar. Det finns också ett stort intresse för hur vi tänkt kring Källby avloppsreningsverk och området med dammarna. Farhågor om centralisering och risken om något går sönder på Sjölunda avloppsreningsverk eller på vägen dit är också vanliga.

När samrådet avslutas sammanställer VA SYD all inkommen information i en samrådsredogörelse. Programorganisationen besvarar alla inkomna frågor med relevans för den planerade verksamheten. Redogörelsen blir sedan en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), som är en viktig handling i VA SYDs tillståndsansökan. Denna planerar VA SYD att skicka till mark- och miljödomstolen i Växjö under första halvan av 2022.