Inventering av vibrationskänsliga verksamheter

Nu bjuder vi in berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare att svara på ett digitalt frågeformulär om vibrationskänsliga verksamheter längs den planerade avloppstunneln under Malmö. Detta är en del av tillståndsprocessen att få nya miljötillstånd att bygga och driva det nya avloppsreningssystemet MAXIMA.

Digitalt frågeformulär

Hjälp oss identifiera vibrationskänsliga verksamheter!

För att kunna bedöma risker, planera eventuella skyddsåtgärder och genomföra uppföljning under byggskedet samlar vi nu in information om vad det är för typ av vibrationskänslig verksamhet, vilken fastighet det gäller och vem vi ska kontakta.

Du får gärna tillföra ytterligare information som inte direkt berörs av frågorna i formuläret.

Tack för din medverkan!

Nu tar VA SYD kontakt med fastighetsägare och verksamhetsutövare längs den planerade avloppstunneln under Malmö för att identifiera vibrationskänsliga verksamheter. Detta gör vi för att kunna bedöma risker, planera eventuella skyddsåtgärder och följa upp vår påverkan under byggskedet.

Vi har valt byggmetoder med så lite störning som möjligt och kommer därför att använda tunnelborrning och inte sprängning som metod. Däremot kan till exempel schaktning, spontning, packning, transporter och rivning generera vibrationer under vissa tider.

Vi har tidigare skickat ut ett frågeformulär till de som kan tänkas bli påverkade av våra arbeten i samband med att vi bygger avloppsreningssystemet MAXIMA. Nu utför vi en successivt fördjupad analys för att få mer detaljerad kännedom om verksamheter som kan vara känsliga för vibrationer. Vi kommer använda informationen vi samlar in för att ta kontakt med verksamheterna för bedömning av risk, planering av eventuella skyddsåtgärder och uppföljning under byggskedet.

Denna enkät berör inte själva byggnadens känslighet för vibrationer. Vid värdering av detta kommer vi att använda Svensk Standard SS 025211. Bedömning av skada på själva byggnaden kommer att baseras på markförhållanden, byggnadstyp, stommens material (till exempel trä, betong, tegel).

Enkäten berör inte heller så kallade komfortvibrationer. Detta kommer vi informera om i god tid före byggstart.

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor via mejl maxima@vasyd.se eller på telefon 040-635 10 00.